Sports Direct Prestatyn

Sports Direct
Prestatyn
Unit 14
Prestatyn Shopping Park
Prestatyn
LL19 9BJ
Telephone: 0343 7771437

Opening hours
Monday: 10:00 - 19:00
Tuesday: 10:00 - 19:00
Wednesday: 10:00 - 19:00
Thursday: 10:00 - 19:00
Friday: 10:00 - 19:00
Saturday: 10:00 - 18:00
Sunday: 10:00 - 16:00